prawo pracy w Profinfo.pl

Rodzaje umowy o pracę

Zatrudnienie nowego pracownika wiąże się z koniecznością podpisania umowy o pracę, aby mógł on legalnie pełnić obowiązki służbowe. Według definicji jest to dobrowolne oświadczenie stron, na podstawie którego pracownik jest zobowiązany należycie wykonywać określony zakres obowiązków, a pracodawca zapewnić mu do tego warunki i wypłacać wynagrodzenie. W zależności od rodzaju pracy stosuje się różne typy umów, które są adekwatne do pełnionej przez pracownika funkcji.

Umowa o pracę na czas określony

Pierwszym typem jest umowa na czas określony, która obowiązuje przez z góry ustalony termin. Najczęściej zawiera się ją z pracownikiem do pracy sezonowej lub na zastępstwo. Mimo ustalonego przed podpisaniem okresu trwania umowę można przedłużyć na kolejny okres. Należy jednak pamiętać, że trzecia umowa na czas określony zawarta z tym samym pracodawcą, automatycznie staje się umową na czas nieokreślony. Żeby do tego doszło, okres pomiędzy zawarciem drugiej i trzeciej umowy nie może być dłuższy niż miesiąc. Takie rozwiązanie ma chronić pracownika przed nadużyciem, gdyż z jego punktu widzenia to umowa na czas nieokreślony jest korzystniejsza i daje więcej przywilejów.

prawo pracy w Profinfo.pl

Umowa na czas nieokreślony

Jest to najbardziej pożądana przez pracowników forma umowy o pracę. Zapewnia dużo większe bezpieczeństwo, stabilność zatrudnienia oraz liczne przywileje. Dodatkowo nie można jej tak łatwo wypowiedzieć, gdyż muszą być ku temu przesłanki określone w prawie pracy. Umowa zawierana jest na czas nieograniczony terminowo, podczas jej trwania pracownik ma prawo do urlopów wychowawczych, wypoczynkowych i innych przywilejów wynikających z nawiązania trwałego stosunku pracy.

Umowa na okres próbny

Istnieje jeszcze umowa na czas próbny, po której pracodawca może zatrudnić pracownika na umowę o pracę. Jej okres trwania nie może być dłuższy niż 3 miesiące, jednak istnieje możliwość jej zerwania za wypowiedzeniem. Ten rodzaj umowy jest najkorzystniejszym rozwiązaniem dla obu stron, dlatego często zawiera się ją przed zatrudnieniem pracownika na stałe. Umowa na czas próbny pozwala sprawdzić pracodawcy umiejętności i predyspozycje kandydata do wykonywanych obowiązków, natomiast dla pracownika jest to okazja do przekonania się czy warunki pracy mu odpowiadają.

Inne umowy o pracę

Można się również spotkać z innymi formami umowy o pracę jak na przykład umowa zlecenie czy umowa o dzieło. Nie są one jednak regulowane prawem pracy, a kodeksem cywilnym, dlatego warunki zatrudnienia są nieco inne niż w przypadku wyżej wymienionych rodzajów.

Skomentuj