Inklinometry i ich zastosowanie

Inklinometry to urządzenia pomiarowe, służące do mierzenia kątów nachylenia lub pochylenia. Badania inklinometryczne znajdują zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu, w tym przede wszystkim w budownictwie. Celem tychże badań jest określenie anomalii poziomych, a także ich głębokości, wielkości oraz interwału czasu, w jakim zachodzą zmiany. Pomiary inklinometryczne umożliwiają monitorowanie ruchów terenu nie tylko na powierzchni gruntu, ale także pod ziemią, gdzie niemożliwe jest wykonanie zwykłych pomiarów geodezyjnych. Dzięki temu możliwe jest prowadzenie skutecznych i bezpiecznych prac budowlanych.

Budowa inklinometru

Inklinometr ma dość prostą budowę – składa się z obudowy inklinometru oraz systemu pomiaru. Dzięki obudowie możliwe jest wykonywanie pomiarów podpowierzchniowych. Specjalne rowki umieszczone w środku obudowy, sprawdzają orientację czujnika i dbają o jednolitą powierzchnię, niezbędną do wiarygodnych pomiarów. Aby wykonać pomiary podpowierzchniowe, konieczne jest wykonanie otworu wiertniczego, w którym umieszcza się inklinometr. Inklinometr może zostać zakopany w wykopie, przymocowany do konstrukcji lub zalany betonem. Istnieją też inklinometry przenośne, które składają się z sondy, kabla oraz odczytu. Przenośne inklinometry pozwalają na prowadzenie badań w różnych lokalizacjach.

Zastosowanie inklinometrów w budownictwie

Jak już wspomniano, inklinometry znajdują zastosowanie w budownictwie. Są one wykorzystywane do oceny bezpieczeństwa poszczególnych konstrukcji oraz wykrywania ewentualnych nieprawidłowości. Inklinometry stosowane są do:
• monitorowania profili siadania różnego rodzaju nasypów, fundamentów oraz innych tego typu konstrukcji
• sprawdzania stabilności przyczółków zapór, zapór, oraz zboczy w górę rzeki
• wykrywania stref ruchu, a także oceny czy ruch ten jest stały, czy reaguje na działania zapobiegawcze
Najcześciej pomiary inklinometryczne wykonuje się podczas prac budowalanvch. Pozwalają one zachować ciągłość prac i są gwarancją, że wszystko przebiega zgodnie z planem. Nierzadko również wykonuje się pomiary inklinometryczne pod istniejącymi budynkami, w celu oceny stabilności gruntu oraz ryzyka osunięcia, które mogłoby zagrażać konstrukcji.

Skomentuj